Little hope to recover

Guys,

I had a HD crash and was able?? to recover some data. However, the contents of the file is rubbish:

c# class file


æê �4õ¹yç� �4õ¹yè< ��õ¹y�  ��õ¹y�b �@ ö¹yÿz  �@ ö¹y � �@ ö¹y �@ ö¹yŠ0 �@ ö¹yü �@ ö¹yp1 �@ ö¹yL1 �@ ö¹y¶ �@ ö¹ya� �@ ö¹yj �@ ö¹y	* �@ ö¹y
 Â�@ ö¹yt Â�Å�¢µy9Ã�  xÅ�¢µy:Å�ax Ã�8ù¹yÃ�Å� 8ù¹yÃ�\0  Â�Ã�ú¹yR   Ã�ôú¹y=Ã�  Ã�ôú¹y>Ã� Ã�ôú¹y?Ã� Ã�ôú¹y@ l Ã�ôú¹yA @ 0û¹y-\  Ã�0û¹y.â�  Ã�8ÿ¹yx â Â�8ÿ¹yy $ Ã�Ã�ÿ¹y až  Â�Ã�ÿ¹y!af Â�Ã�ÿ¹y"aÃ� Â�Ã�ÿ¹y#aä Â�Ã�ÿ¹y$aZ Â�Ã�ÿ¹y%aN Â�Ã�ÿ¹y&aâ�� Â�Ã�ÿ¹y'aÃ� Ã�Ã�ÿ¹y(a~  @ Ã�ÿ¹y)aì$ @ Ã�ÿ¹y*aüÅ� Â�Ã�ÿ¹y+aì Â�$ ºyý
D0  Ã�p ºyâ��Å $ Ã�p ºyâ�¦v  Â�p ºyâ� Ã� Â�p ºyâ�¡Å¡ Â�p ºyË� Â�p ºyâ�°$ Â�p ºyÅ ( @ p ºyâ�¹Â¦, @ p ºyÅ�¾ Â�p ºyÂ�¤ Â�p ºyŽÅ� Â�p ºyÂ�f0 Hp ºyÂ�z  Â�ôºyâ��¤  Â�ôºyâ��v Â�ôºyâ��Å¡ Â�ôºyâ�� Â�ôºyâ�¢* Â�ôºyâ��* Â�ôºyâ��* Â�ôºyË�Å $ Ã�ôºyâ�¢Â¦( @ ôºyÅ¡, @ ôºyâ�ºÂ¾ Â�ôºyÅ�f0 HôºyÂ�z  Â�pºy}Ã�a Â�pºy~à a Â� ºyž @ ºyŸv@  Â� ºy ¤@  Â� ºy¡z Â�èºy¢Ã� Ã�èºy£^ @ èºy¤Ã� Â�èºyÂ¥â�� Â�èºy¦f  Hd
ºy½2  @ d
ºy¾ì$ @ d
ºy¿�  �d
ºy�¢( xd
ºy�v �d
ºy�ö �d
ºy�X �d
ºy�ö �d
ºy�J �d
ºy�¤ �d
ºy�, @ d
ºy�z �0ºy°2$ @ 0ºy±�  �0ºy²¢( x0ºy³ì, @ 0ºy´v �0ºyµ@  �0ºy¶N �0ºy·J �0ºy¸¤ �0ºy¹0 @ 0ºyº¾ �0ºy» �0ºy¼z  �ºyQ
´  �ºyR
z �ºyS
j �ºyT
� ��ºyn�@  �üºy èL �üºy �P �8ºy#)"  �8ºy$)�0 �8ºy%) �8ºy&)� �8ºy') �8ºy()�( 8ºy))V0 �8ºy*)�0) 8ºy+)ä0 �8ºy,)à �8ºy-)�0  �8ºy.)n0* 8ºy/)�0$ �8ºy0)°<
 �8ºy1)ò@ 
 ��ºyŸ%  ��ºy¢%ž �ºy %Lè ��ºy¡%.ì �� ºy0h  �� ºy1� �� ºy2� �� ºy3b �� ºy4H �� ºy5ì �� ºy6Ž �� ºy7  �� ºy8x  �� ºy9r$ �� ºy:( �� ºy;¸, �� ºy<z0 �� ºy=
Ã� @ Ã� ºy>4 Â�Ã� ºy?T8 Â�Ã� ºy@ ¨< Â�Ã� ºyAâ@ Â�Ã� ºyBdD Â�Ã� ºyCÃ�H Â�Ã� ºyDÃ�L Â�Ã� ºyE&Ã� @ Ã� ºyFÃ� @ Ã� ºyG¶à  @ Ã� ºyHä @ Ã� ºyITP Â�Ã� ºyJHT Â�Ã� ºyKjX Â�Ã� ºyLÅ \ Â�Ã� ºyMà ` Â�Ã� ºyNÃ�d Â�Ã� ºyO~è @ Ã� ºyPFì @ Ã� ºyQXh Â�Ã� ºyRøl Â�Ã� ºySÃ�p Â�Ã� ºyTrt Â�Ã� ºyU*x Â�Ã� ºyV| Â�Ã� ºyW¨ð @ Ã� ºyX*ô @ Ã� ºyYâ��ø @ Ã� ºyZâ�¬ Â�Ã� ºy[hâ�� Â�Ã� ºy\<Ë� Â�Ã� ºy]Ã�ü @ Ã� ºy^ Å� Â�Ã� ºy_FÂ� Â�Ã� ºy`Ã�â�� Â�Ã� ºya¬Ë� Â�Ã� ºybVÅ� Â�Ã� ºycú  Â�Ã� ºydf @ Ã� ºyeH @ Ã� ºyfÃ�¤ Â�Ã� ºyg¨ Â�Ã� ºyh4 @ Ã� ºyi ¬ Â�Ã� ºyjR° Â�Ã� ºyk~´ Â�Ã� ºylÃ� @ Ã� ºym @ Ã� ºyn @ Ã� ºyoø @ Ã� ºyp~ @ Ã� ºyq°¸ Â�Ã� ºyrÃ�¼ Â�Ã� ºysâ� Ã� Â�Ã� ºyt4Ã� Â�Ã� ºyuÃ� @ Ã� ºyv¼Ã� Â�Ã� ºywÃ� Â�Ã� ºyxÂ�Ã� Â�Ã� ºyyt$ Ã� ºyzâ��% Ã� ºy{& Ã� ºy|è' Ã� ºy}Å� Â�Ã� ºy~â��T Ã� ºyð1Â� Â�Ã� ºyâ�¬Ã�1â�� Â�Ã� ºyÂ�&Ë� Â�Ã� ºyâ��Å� Â�Ã� ºyÆ�ì  Â�Ã� ºyâ��F¤ Â�Ã� ºyâ�¦Ã´1¨ Â�Ã� ºyâ� ò1¬ Â�¤$ºy÷V  Â�ì%ºycÃ�  ()ºy¼,1h Â�x)ºykÃ�0  @ <*ºydÅ�  Â�<*ºyeâ�  Â�<*ºyfâ�  Â�<*ºygâ�  @ <*ºyhâ�  Â�<*ºyiâ�  Â�<*ºyjÃ� Ë�(.ºyâÃ�` @ (.ºyãâ��` @ (.ºyäâ� `  Â�(.ºyÃ¥\` Â�´0ºy©f0  Â�´0ºyª20 Â�´0ºy«J0 Â�´0ºy¬Ã�0 Â�´0ºy­è0 Â�´0ºy®ò0 Â�´0ºy¯´0 Â�´0ºy°æ0 Â�´0ºy±ð0  Â�´0ºy²²0$ Â�´0ºy³&0( Â�´0ºy´h0, Â�´0ºyµb00 Â�´0ºy¶f04 Â�´0ºy·ð08 Â�´0ºy¸¦0< Â�´0ºy¹0@ @ ´0ºyº 0D @ ´0ºy»Ã�0H ´0ºy¼ð1` Â�ø0ºyèÃ�  Â�ø0ºyéâ�� Â�ø0ºyê4 Ã�ø0ºyë` @ ø0ºyì @ \2ºyÃ�â�¬  Ë�4ºy´ @ 4ºyµ~ @ 4ºy¶è @ 4ºy·à  x4ºy¸â�¬  Â�4ºy¹r Ã�4ºyñJÃ� Â�Ã�4ºyò¬0 Ã�4ºyóÃ�4 Ã�4ºyôR8 Ã�4ºyõÃ�< Ã�4ºyö|Ã� Â�Ã�4ºy÷â�¬Ã� Â�Ã�4ºyø@ @ Ã�4ºyùpD Ã�Ã�4ºyúªH è7ºyÆ�â�¬  Â�è7ºyâ��ê è7ºyâ�¦Ãº è7ºyâ� Ã� Â�è7ºyâ�¡Ã¼ Â�è7ºyË�b Â�è7ºyâ�°X Â�è7ºyÅ P @ L8ºyeâ  Â�L8ºyeÃ� Â�L8ºye¾ Â�L8ºyeÂ� Â�L8ºye T<ºye0  Â�T<ºye¨ Â�T<ºyeb0 @ ¸<ºy "zÃ� Â�¸<ºy¡"~Ã� Â�¸<ºy¢"à Â�¸<ºy£"øä Â�p?ºy| â��  Â�p?ºy}  @ p?ºy~ f @ Ë�AºyN p0  Â�Ë�AºyO |0 Â�Ë�AºyP b Â�Ë�AºyQ .0 Â�Ë�AºyR Ã�0 @ Ë�AºyS 4T Â�Ë�AºyT  X Â�Ë�AºyU L\ Â�Ë�AºyV \` Â�Ë�AºyW  d Â�Ã�Cºy'"Ã� Â�Ã�Cºy("Ã�  Â�Ã�Cºy)"0$ Â�Ã�Cºy*"|° Â�hDºy,"  Â�hDºy-"â�  Ë�Ã�Fºyc Å�  Â�Ã�Fºyd X Â�øFºyâ�¬ D`  @ øFºyÂ� Å�$ @ øFºyâ�� Ã�  Â�øFºyÆ�  Â�øFºyâ��  Â�øFºyâ�¦ ( @ øFºyâ� , @ øFºyâ�¡ Ã�0 @ øFºyË� ¦4 @ øFºyâ�° r Â�øFºyÅ P Â�øFºyâ�¹ Ã� Â�øFºyÅ� ä Â�øFºyÂ� ¦8 @ øFºyŽ Ã�< @ øFºyÂ� r Â�0GºyÂ� 6  Â�0Gºyž ² H0GºyŸ $ H0Gºy  ` Â�0Gºy¡ â` Â�0Gºy¢ ` @ lGºy©  @ lGºyª D  Â�lGºy« h Â�lGºy¬ L Â�lGºy­ t @ lGºy® p Â�lGºy¯ ð Â�lGºy° ¢ @ ¨GºyÂ¥ 00  Â�¨Gºy¦ Ã�0 Â�HºyhÃ�0  0Ã�Hºy§ 00  Â�Ã�Hºy¨ Ã�0 Â�Iºyb Ã�0  Â� JºyQ"  Â� JºyR"dÃ� Â�Ë�Jºy¶ Ã�  Â�Ë�Jºy· ¼ Â�Ë�Jºy¸ & à Jºy¾ ¤  @ DKºyÃ� Ã�  Â�DKºyÃ� ¼ Â�DKºyÃ� Ž Â�DKºyÃ�  Â�DKºyÃ� 8 Â�DKºyÃ� F Â�DKºyÃ� & DKºyÃ� h Â�Ã�Kºya!ì  @ Lºyx!ì  @ tLºyâ��!,  @ tLºyË�!" @ Ã�Lºyuâ��  Â�Ã�LºyvÃ� @ Ã�Lºyw @ Ã�LºyxH Â�Ã�Lºyy` Ã�Lºyz4\ Â�4Mºyql° Â� Mºy%Ã�1Ã�a Â� Mºye%Ã�1Ã�a Â� Mºy%Ã�à a Â� Mºy%Bäa Â� Mºy%a Â� Mºy%Zìa Â� Mºy %à ða Â� Mºy!%Ã�D
  Mºy"%^H
  Mºy#% L
  Mºy$%Ã�ôa Â�Nºyù!â�  Â�Nºyú!â�  Â�Nºyû!à  Â�Nºyü!h Â�Nºyý!ú Â�Nºyþ!Å¡ Â�Nºyÿ!â�� Â�Nºy "j Â�Nºy"~  Nºy"â��! Nºy"t" LNºy^F`  Â�LNºy_Ã�` @ LNºy`Ë� Â�Å�Nºyï#P0 Â�Å�Nºyî#DaÅ�a Â�ìNºyÃ�â��`  @     (a=z.a=z³z;zBegin Current  xOºyë" Â�xOºyì"Ã� Ë�Ã�Oºye"â��`  @       |a=zË�a=zâ�¢a=z a=zIMP_DEFAULT IMP_FASTFLOW IMP_NOFLOW IMP_ALWAYSFLOW Pºy."â��`  @       Ã�;zÃ�a=zâa=zÃ�;;zNoSet EmptySet PPºyÃ�!Å l Â�PPºyÃ�!æp Â�PPºyÃ�!ht Â�PPºyÃ�!¼x Â�PPºyÃ�!F| Â�PPºyÃ�!â�¬ Â�PPºyÃ�!òâ�� Â�PPºyÃ�!FË� Â�PPºyÃ�!ŽÅ� Â�PPºyÃ�!DÂ� Â�PPºyÃ�!nâ�� Â�PPºyà !¾Ë� Â�PPºyá!Ã�Å� Â�PPºyâ!â��  Â�¼PºyÃ�!â��`  @    °=zÃ�=zVisibleToAllHosts NotVisibleByDefault  øPºyÃ�!â��`  @    Ã�b;zô=zEverything |QºyOÃ�Ã� Â�|QºyPîÃ� Â�¸QºyNÃ�@  Â�¸QºyOâ�¬@  ¸QºyP`@  Â�¸QºyQT@  Â�¸QºyR@ 
 ¸QºySË�AÅ� Â�¸QºyTöA  Â�¸QºyUÃ�Aâ�� ¸QºyVrAË� $RºyÃ� â�¬ $RºyÃ�    Â�$RºyÃ� < $RºyÃ� h $RºyÃ� a dRºy÷!1¤ Â�dRºyø!1¨ Â� Rºy<"0 @  Rºy="Ã�0 @  Rºy>"¢0  Â� Rºy:"Ã�´ Â� Rºy;"Ã�¸ Â� Rºy?"ò1¼ Â�SºyWP @ SºyXò @ SºyY  Â�SºyZ  Â�Sºy[  Â�Sºy\Ã� @ Sºy]â�� @ DSºyA"Ã� @ DSºyB" @ DSºyC"â  Â�DSºyD"Ã� Â�DSºyE" Â�DSºyF"° Â�Ã�Tºy¬â� `  Â�Ã�Tºy­â� ` Â�Ã�Tºy®²` @ PZºyž PZºyeÅ�
 PZºyL  �PZºy� �PZºyâ � Zºyx\  �@ [ºy*e�  �@ [ºy+eŠ �@ [ºy,e� ��[ºy3e�  �ô[ºye�  �ü^ºyaF  �ü^ºyad �ü^ºya& �ü^ºya, @ ü^ºya� @ ü^ºya @ ü^ºyaž @ ü^ºya
 @ ü^ºya�  0H_ºy­0H  �H_º

Anyone able to tell me if this can be reversed? Could this be an encoding problem?

Thanks in advance.

The content means your c# file has been overwritten by other data.

There is no (cheap) way to recover the previous data.

I think you now got a great reason to buy a NAS or online storage and shedule an automatic backup…

Wouter, bedankt.

Was worth a try :smiley:

Now I can start all over again. And no need to buy one, have already a 5TB protected storage array.

Thanks

Hopefully your new code is a bit more readable than the old stuff. You’d have to be a machine (or Gus) to understand the code you posted!

Hope the rewrite goes well!

no comments :smiley:

lol

Wow… that is a very poorly written class. You really need to use better naming conventions. Just a suggestion…

Pete